Všeobecné obchodní podmínky

1. Tyto VOP upravují smluvní vztahy mezi ZLATÁ REZERVA s.r.o., IČ: 29216702 ve smluvním resp. právním postavení Dodavatele podle návrhu Objednavatele na uzavření smlouvy o obstarání věci a na uzavření smlouvy o úschově věci, s tím, že veškerá smluvní ujednání se považují za daná v písemné formě ve smyslu a obsahu Objednávky a ve smyslu a obsahu těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) a k jejich změně je nutná vždy písemná forma.

2. Objednávka Objednavatele se považuje za akceptovanou Dodavatelem v okamžiku jejího elektronického přijetí Dodavatelem. Zaplacenim Objednavatelem sjednané první patby včetně poplatku na účet Dodavatele vzniká smluvní vztah, jehož Práva a povinnosti Smluvních stran se pak řídí dále těmito VOP a v základu vycházejí z ust. §§ 2430 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (smlouva příkazní) a §§ 2402 a násl. téhož zákona (smlouva o úschově), s účinností této právní úpravy od 1.1.2014.

3. Za Zlato se pro účely Smlouvy považuje tzv. investiční zlato o ryzosti 999,9/1000, 24 karátové ryzí zlato ve zlatých slitcích. Zákonná úprava zlatého cenného kovu v ČR je obsažena v Zákoně o DPH (zákon č. 235/2004 Sb. § 92), jako zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované rafinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin.

4. Dodavatel garantuje Objednavateli, že platby Objednavatele budou použity Dodavatelem výhradně k nákupu Objednavatelem objednaného Zlata, neboť Objednavateli je vždy umožněno, aby si na intranetu spravovaného Dodavatelem ověřil v tomto smyslu plnění smluvních podmínek.

5. Dodavatel je povinen uložit-uschovat u sebe Zlato nakoupené pro Objednavatele, a to po dobu trvání Smlouvy na své́ náklady. V zájmu bezpečnosti úschovy a řádného opatrování Zlata v úschově, je Dodavatel oprávněn uložit Zlato u ČSOB a.s., pobočka ve Zlíně. Dodavatel garantuje Objednavateli, že Zlato v úschově je 100% pojištěno a že jsou jasně definovány a kontrolovány podmínky úschovy tak, aby byla vyloučena jakákoliv rizika, která by jinak mohla vést ke vzniku škod na újmu Objednavatele. Nárok na vydání zboží Objednavateli vzniká nejdříve po zaplacení 12-ti předepsaných měsíčních plateb, a zároveň naspořením minimálně 20 gramů investičního zlata. Nebylo-li během 12 měsíců nakoupeno Zlato alespoň o hmotnosti 20 gramů, prodlužuje se doba pro vydání zlata do doby, než bude nakoupeno zlato alespoň o hmotnosti 20 gramů. Dodavatel je povinen vydat Objednavateli Zlato z úschovy kdykoliv na žádost Objednavatele mimo uvedené lhůty s tím, že vydání bude provedeno dle domluvy ve výdejní dny určené Dodavatelem. Pokud se nejedná o osobní odběr Objednavatele, tak tento uhradí paušální částku 500 Kč jako náklady na odeslání cenných kovů. Osobní odběr je pak možné realizovat jak samotným Objednavatelem po předchozí dohodě o termínu s Dodavatelem nebo prostřednictvím Objednavatelem zvolené třetí osoby, včetně osoby Zprostředkovatele na základě písemné plné moci takové osobě udělené. Dodavatel je povinen vést a aktualizovat na své́ intranetové síti údaje o plnění platební povinnosti Objednavatele, o době uskutečnění nákupu Zlata, o nakoupeném množství a o době uložení Zlata v úschově.

6. V době 14 dnů před ukončením Smlouvy může Objednavatel provést volbu nároku na hmotnost slitků Zlata, které mu mají být z úschovy vydány, a to od 50g do 1000g. Pokud je v úschově celková hmotnost nižší než 50g, budou Objednavateli z úschovy vydány slitky od nejvyšší gramáže.

7. Využije-li Objednavatel zákonné možnosti odstoupení od Smlouvy ve smyslu § 735 občanského zákoníku, nemá nárok na vrácení poplatku zaplaceného při vzniku Smlouvy, a to ani v jeho poměrné části.

8. Po dospoření cílové částky a úhradě alespoň poloviny předepsaných splátek (minimálně 60) náleží Objednavateli věrnostní bonus. Tímto se rozumí vrácení klientem zaplaceného poplatku. Tento bude vyplacen ve zlatých slitcích v aktuálních cenách při ukončení tohoto produktu.

9. Dodavatel ručí Objednavateli za kvalitu a množství Zlata odpovídající podmínkám, za nichž byl povinen jej nakoupit. Objednavatel je povinen zkontrolovat fyzicky stav Zlata nejméně porovnáním s průvodním dokladem k němu, a to ihned po té, kdy jej od Dodavatele z úschovy převezme. Případné vady musí oznámit Dodavateli písemně nejpozději do jednoho dne ode dne, kdy k převzetí došlo, jinak Dodavatel neodpovídá za jakékoliv vady.

10.1. Objednavatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Objednavatele, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
10.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 10.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Objednavatel v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Dodavateli prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů odpřevzetí zboží, a to na adresu provozovny Dodavatele či na adresu elektronické pošty Dodavatele centrala@zlatarezerva.cz.
10.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 10.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Dodavateli vráceno do 3 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Dodavateli. Vpřípadě, že Objednavatel poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká Dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: jednoho procenta) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být Dodavateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
10.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží Objednavatelem dle čl. 10.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
10.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 10.2 obchodních podmínek vrátí Dodavatel kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) Objednavateli nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 10.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený Objednavatelem. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží Objednavatelem.
10.6. Objednavatel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Objednavatelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Dodavateli vůči Objednavateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Objednavatele na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 10.3 obchodních podmínek je Dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Objednavatele na vrácení kupní ceny.

11. Objednavatel (Subjekt údajů) poskytuje jako subjekt údajů své výše uvedené osobní údaje a výslovně prohlašuje, že předmětné osobní údaje jsou přesné a pravdivé, že je Dodavateli (Správci údajů) poskytuje zcela dobrovolně, že byl řádně poučen a porozuměl Informačnímu memorandu, které je zveřejněno na webových stránkách Správce údajů a rovněž je svéprávný k tomu právnímu jednání. Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění této Objednávky (identifikační údaje, kontaktní údaje, další osobní údaje dle potřeby konkrétního produktu) předané Subjektem údajů nebo získané Správcem, budou Správcem zpracovávány za účelem uzavření Objednávky a následné správy, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z předmětné Objednávky. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění Objednávky se Subjektem údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů, dále především zákonné povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele, vedením účetnictví, správy daní a archivací dokumentů. To platí i pro marketingové účely. Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou a/nebo po dobu zákonných archivačních lhůt.